Nationalstadsparken 2022

Gränserna för Kungliga Nationalstadsparken (Ekoparken). Karta: Länsstyrelsen i Stockholm.

Inventering av Nationalstadsparkens fåglar

Vill du vara med och inventera fågellivet i Kungliga Nationalstadsparken under våren och sommaren 2022? En häckfågelinventering skedde under 2021 som dokumenterade ett mycket rikt fågelliv. En sammanfattning av rapporten publiceras i Fåglar i Stockholmstrakten nummer 1 2022. En fullständig rapport från inventeringen läggs ut på hemsidan senare i vår.

Dock behövs ytterligare kunskap. Inventeringen gäller liksom under 2021 främst de rödlistade arterna, samt vissa målarter. Som vanligt vill vi följa upp skogsduva, kattuggla och mindre hackspett, men måsfåglarna ska också kollas upp. Hur går det egentligen med skrattmåsen framgent?

All information om 2021 års inventering, inklusive kartor och annan information som är av nytta även under inventeringen 2022, finns här.

Det långsiktiga syftet med inventeringsarbetet är att lägga grunden till en förbättrad skötsel av området på ett sätt som gynnar fågellivet och därmed även annan biologisk mångfald.

Oavsett om du var med under 2021 års inventering, och vill fortsätta, eller vill komma med i år ska du känna dig välkommen. Liksom förra året anordnas inventeringsexkursioner och erbjuds aktiva inventerare. Även enstakta observationer från området är av värde, särskilt de som rör målarterna. 

För mer information och detaljer om inventeringen 2022, kontakta projektledaren Henrik Waldenström.

I år ska vi bland annat hålla stenkoll på Nationalstadsparkens kattugglor. Ugglan på denna bild – som togs under en inventeringsexkursion 2021 – har just fångat en vattensork. Foto: Cecilia Ryberg

I det här dokumentet finns detaljerade bilder av delområdena:

Läs med om området och dess historia här:

I den här artikeln kan du läsa mer om häckningskriterier

Kontakt

Inventeringsledare:
Henrik Waldenström
Telefon: 070-536 73 14
Mail: [email protected]