Tjädergruppen

Tjädern denna mystiska och majestätiska skogsfågel är kanske inte den första fågeln du tänker när du tänker på Stockholm. Men bara några mil utanför centrala Stockholm i Tyresta Nationalpark håller tjädern fortsatt sitt spel under våren. Och det är inte bara i Tyresta som tjädern spelar i vårt län. Tyvärr är dock Stockholm ett av de län med lägst andel tjäder per kvadratmeter skog i Sverige.

Tjädern är fortsatt livskraft på nationell nivå trots att den precis som många andra skogslevande arter har minskat kraftigt de senaste 60-åren. 90 % av tjäderbeståndet finns idag i Norrland inklusive Dalarna och Värmlands län. I Götaland och övriga Svealand finns de resterande 10 % av beståendet.

Det kvarvarande tjäderbeståendet i Stockholms län behöver skyddas. Bristen på optimala livsmiljöer liksom kontakt mellan livsmiljöerna i Stockholms län kan mycket väl innebära att artens bevarandestatus är hotad i vårt område. I och med att populationerna i länet i hög grad är isolerade innebär förluster av enstaka livsmiljöer direkta effekter för tjäderns regionala bevarandestatus. Kvarvarande spelplatser behöver därför skyddas och det är där du kommer in i bilden.

Vill du vara med och hjälpa till? Om du vill inventera på egen hand så ta gärna del av nedanstående beskrivning av vad som kännetecknar en tjäderskog. Ta också del av redogörelsen för varför och hur du ska redovisa dina observationer i artportalen. Tänk alltid på att visa stor hänsyn till tjädern, särskilt i anslutning till spelplatsen.

Vill du ha sällskap och inventera gemensamt med andra. Följ då med på en inventering organiserad av StOF Kontakt Per Claesson per.claesson@stof.nu.

Tjädertupp Foto: Mats Grahn

Hur och varför du ska rapportera dina observationer i artportalen

Om du hittar en tjäderspelplats bör du rapportera den i artportalen. Tjädern är en skyddad art, vilket betyder att rapporteras den med häckningskriterier så syns inte observationen publikt. Det är visserligen markägaren som ska kunskap om vilka arter som förekommer på dennes mark exempelvis inför en anmälan om avverkningen. Markägaren har dock inte alltid skaffat sig den kunskapen och för att hjälpa markägaren och inte minst tjädern är det viktigt att kunskapen kring tjäderns spelplatser förmedlas till myndigheterna. Myndigheterna i form av Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen har en EU-rättlig skyldighet att ta hänsyn till tjädern och inte minst tjäderns spelplatser.

När du fyller i artnamn kommer symbolen för skyddad art fram i form av ett öga. Du kan själv om det känns tryggare under rutan för ”privat kommentar” trycka på ”skydda t o m. Här kan du välja hur länge du vill att observationen ska vara skyddad för allmänheten. Om du har upptäckt ett tjäderspel ska du under ”aktivitet” rapportera med häckningskriterie 6 (parning/parningscermoni) för att hamna som registrerad lekplats i Skogsstyrelsens register över konstaterade lekplatser. Du behöver också fylla i datumet för observationen.

En registrerad spelplats måste också rapporteras med exakta koordinater eller exakt plats eftersom Skogsstyrelsens register bara fångar upp fynd inom ett visst avstånd från exempelvis en avverkning som anmälts. I den högra spalten finns rubriken ”Fyndplats”. Där kan du trycka på ”Ny fyndplats” och fylla i ett namn på platsen samt dess koordinater. Om det sker en avverkningsanmälan inom 500 meter från lekplatsen kommer detta visas i Skogsstyrelsens datasystem.

När ovan angivna uppgifter är ifyllda sparar du fyndet och slutligen trycker du på publicera.