Stadgar

Stadgar för Stockholms Ornitologiska Förening

Fastställda vid det extra årsmötet 21 augusti 2023.

§ 1 Namn och status
Föreningens namn är Stockholms Ornitologiska Förening (StOF).
Stockholms Ornitologiska Förening är en regionalförening inom riksföreningen Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige.
Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.

§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att:

 • främja utforskandet och skyddet av stockholmstraktens fågelfauna och naturmiljö,
 • hos allmänheten väcka och underhålla intresse för fågelfaunan och fåglarnas livsbetingelser
 • Skapa kontakt mellan föreringens medlemmar

  Detta görs bland annat genom att:
 • arbeta med fågelskyddsfrågor,
 • bistå myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor,
 • ge ut en medlemstidskrift,
 • anordna sammankomster, exkursioner och kurser
 • I förekommande fall ska föreningen stimulera till ornitologiska undersökningar
 • Föreningen ska i hela sin verksamhet eftersträva jämn könsfördelning samt beakta mångfalds- och åldersperspektiv.

§ 3 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm

§ 4 Medlemsskap
Fysisk person som har betalat den av årsmötet fastställda årsavgiften erhåller medlemskap i föreningen. Medlemskap gäller för kalenderår. Föreningen kan ha olika typer av medlemskap, för vilka villkoren fastställs av årsmötet. Icke-medlem, liksom juridisk person kan erhålla föreningens medlemstidskrift genom prenumeration.
Medlemskap upphör när medlem avlider, meddelar utträde eller inte betalar medlemsavgift.

Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem som motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen försvårar föreningens syften eller verksamhet. Berörd medlem ska ges tillfälle att yttra sig innan beslutet fattas. Motivering för sådant beslut ska protokollföras.

§ 5 Organisation
Som regionalförening inom riksföreningen Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige har Stockholms Ornitologiska Förening att verka för riksföreningens syften. Föreningen får företräda riksföreningen på uppdrag av dennas styrelse. Föreningen företräder sina medlemmar vid riksföreningens årsmöte i enlighet med riksföreningens stadgar.
Föreningens verksamhetsområde omfattar Stockholms län med undantag av Norrtälje kommun.

Lokalföreningar inom föreningens verksamhetsområde får företräda föreningen på uppdrag av styrelsen.

§ 6 Fasta organ
Föreningens fasta organ är årsmöte, styrelse, valberedning och revisorer. Årsmöte kan vara ordinarie årsmöte eller extra årsmöte.

§ 7 Årsmöte
Föreningen håller ordinarie årsmöte före april månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kallar till årsmöte senast 14 dagar före mötet. Kallelse görs genom meddelande på föreningens webbsida och i föreningens medlemstidskrift. Beslut kan fattas endast i de frågor som anges i kallelsen.
Extra årsmöte ska hållas när minst en tiondel av föreningens medlemmar begär det och anger ärenden som ska behandlas eller när styrelsen eller revisorerna finner anledning till det. Styrelsen kallar till extra årsmöte på samma sätt som för ordinarie årsmöte.
Vid årsmöte och extra årsmöte har varje närvarande medlem en röst. Sluten omröstning kan göras om medlem begär det.

§ 8 Ordinarie årsmöte
Styrelsens ordförande eller den styrelsen utser öppnar årsmötet och leder förhandlingarna till dess ordförande för mötet har valts.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1) Årsmötet öppnas
2) Val av ordförande för mötet
3) Val av sekreterare för mötet
4) Val av två justerare tillika rösträknare
5) Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning
6) Fastställande av dagordning
7) Fastställande av röstlängd
8) Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning
9) Revisorernas berättelse
10) Fastställande av resultat- och balansräkning samt fördelning av föreningens resultat
11) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende det verksamhetsår som årsredovisningen avser
12) Val av ordförande då sådant val ska ske
13) Val av övriga styrelseledamöter
14) Val av revisorer och ersättare
15) Val av valberedning
16) Fastställande av verksamhetsplan för innevarande kalenderår
17) Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande kalenderår
18) Andra ärenden som efter behandling i styrelsen föreläggs årsmötet
19) Inkomna motioner med yttrande från styrelsen
20) Övriga frågor
21) Årsmötet avslutas
Styrelsen bestämmer punkternas ordning.

§ 9 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen som består av minst 9 och högst 15 ledamöter. Ledamöterna väljs av årsmötet för en tid av två år. Varje år väljs hälften av ledamöterna. Om styrelseledamot avgår före valperiodens slut, väljs av årsmötet eller extra årsmöte ny ledamot för återstoden av perioden.
Styrelsens ordförande väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och andra erforderliga funktioner. Styrelsen kan till sig adjungera personer att handha vissa uppgifter av föreningens verksamhet. Adjungerad person kallas vid behov till styrelsemöte och har då yttranderätt men inte rösträtt.
Styrelsen sammanträder när ordföranden anser det är lämpligt eller när minst tre ledamöter begär det. Ordföranden kallar till sammanträde.
Styrelsen kan fatta beslut om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 10 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas i den ordning styrelsen beslutar.

§ 11 Årsredovisning
Styrelsen ska årligen avge årsredovisning över föreningens verksamhet. Årsredovisningen ska innehålla verksamhetsberättelse samt redogöra för föreningens intäkter och kostnader och för dess ekonomiska ställning vid årets utgång. Föreningens räkenskaper ska föras och avslutas per kalenderår. Årsredovisningen överlämnas till revisorerna för granskning senast tre veckor före ordinarie årsmöte. Revisorerna avger berättelse över sin granskning till årsmötet.

§ 12 Revisorer
För att granska styrelsens arbete ska finnas två revisorer och två ersättare. Revisorer och ersättare väljs av ordinarie årsmöte för en tid av ett år.

§ 13 Valberedning
Val av ordförande, övriga styrelseledamöter samt revisorer och ersättare ska varje år förberedas av en valberedning som tillsätts av ordinarie årsmöte. Valberedningen ska bestå av minst två ledamöter och utses för en tid av ett år. Styrelseledamot får inte utses som ledamot i valberedningen.

§ 14 Motioner
Motion till ordinarie årsmöte får lämnas av medlem i föreningen. Motion med skriftlig motivering ska lämnas till styrelsen senast två månader före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över motionen till årsmötet.

§ 15 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar sker genom beslut vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett ordinarie. Förslag om ändring ska delges medlemmarna i samband med kallelse till mötet. För beslut om ändring fordras två tredjedels majoritet av antalet vid respektive årsmöte företrädda röster. Ändring skall fastställas av riksföreningens styrelse för att bli giltig.

§ 16 Nedläggning
Beslut om nedläggning av föreningen ska fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. För sådant beslut fordras två tredjedels majoritet av antalet vid respektive årsmöte företrädda röster.
Om det finns tillgångar vid nedläggningen ska dessa överlämnas till riksföreningen. För eventuella tillgångar i fonder varom särskilt är stadgat, ska riksföreningen följa vad som är uttalat i samband med donationen.