Stadgar

Stadgar för Stockholms Ornitologiska Förening

Fastställda vid det extra årsmötet 20 april 2010.

§ 1 Stockolms Ornitologiska Förening (StOF) är en ideell förening, som har till ändamål att främja utforskandet och skyddet av stockholmstraktens fågelfauna och naturmiljö, att verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelfaunan och fåglarnas livsbe-tingelser samt att skapa kontakt mellan föreningens medlemmar. Föreningen vill söka för-verkliga sina uppgifter bland annat genom att arbeta med fågelskyddsfrågor, bistå myndighe-ter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor som berör föreningens verksamhetsom-råde samt att utge en tidskrift, anordna sammankomster, exkursioner och kurser. Föreningen skall även stimulera till ornitologiska undersökningar.

§ 2 Föreningen utgör en regionalavdelning av Sveriges Ornitologiska Förening (riksföreningen) och har som sådan att verka för riksföreningens syften. Föreningen får företräda riksföreningen endast på uppdrag av dennas styrelse. Föreningens verksamhetsområde omfattar Stockholms län med undantag av Norrtälje kommun.

Till StOF anslutna lokalföreningar får företräda regionalföreningen endast på uppdrag från dess styrelse.

§ 3 Medlemskap i föreningen erhåller fysisk person, som betalat den av årsmötet fastställda årsavgiften. Medlemskap gäller för kalenderår. Juridiska personer kan stödja föreningen ge-nom att prenumerera på föreningens tidskrift.

§ 4 Medlem kan uteslutas ur föreningen om denna motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen försvårar föreningens syften eller verksamhet. Medlem skall ges tillfälle att yttra sig innan beslutet fattas. Beslut om uteslutning skall vara skriftligen motiverat och antecknas i protokoll över beslutet.

§ 5 Föreningens fasta organ är årsmöte, styrelse och revisorer.

§ 6 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som består av minst nio (9) och högst 15 ledamöter. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrelseledamöterna väljs för tiden till dess att ordinarie årsmöte hållits under andra räkenskapsåret efter valet. Dock bör mandattiden bestämmas så, att halva antalet styrelseledamöter väljs varje år. Avgår styrelseledamot innan tiden för dennes uppdrag har gått ut, väljs av årsmötet eller extra årsmöte ny ledamot för åter-stoden av denna period. Avgående styrelseledamot kan återväljas.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom sig eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsen kan till sig adjungera personer att handha vissa uppgifter av föreningens verksamhet.

§ 7 Styrelsen sammanträder när ordföranden anser det lämpligt eller när minst tre ledamöter begär det. Om sekreterare och/eller kassaförvaltare inte är styrelseledamöter kallas de till möte, men har ej rösträtt. Styrelsen är beslutsför när minst fem ledamöter är närvarande. Vid omröstning med lika röstetal har ordföranden eller – i dennes frånvara – vice ordföranden ut-slagsröst.

§ 8 Styrelsen skall årligen avge berättelse över sin verksamhet. Styrelsen årsberättelse och föreningens räkenskaper, förda per kalenderår och vederbörligen avslutade, skall senast den 1 mars överlämnas till revisorerna. Revisorerna skall i god tid före årsmötet avlämna revisions-berättelse till styrelsen.

§ 9 För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper skall finnas två revisorer med två revisorssuppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs av ordinarie årsmöte för tiden intill nästa årsmöte hållits.

§ 10 Föreningen håller ordinarie årsmöte före april månads utgång på tid och plats, som sty-relsen bestämmer. Extra årsmöte skall hållas när minst en tiondel av föreningens medlemmar begär det och anger ärenden som skall behandlas eller när styrelsen och revisorerna finner anledning till det. Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte sker genom styrelsens försorg genom brev till medlemmarna eller annons i föreningens tidskrift senast fjorton dagar före sam-manträdet.

§ 11 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 4. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
 5. Styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaper
 6. Revisionsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Ärende som styrelsen förelagt årsmötet
 9. Av medlem skriftligt framställt motiverat förslag, som kommit styrelsen tillhanda se-nast den 1 februari det år årsmötet hålls
 10. Fastställande av utgifts- och inkomststat för innevarande kalenderår
 11. Bestämmande av årsavgifter för nästkommande kalenderår
 12. Val av ordförande och ledamöter till styrelse med utgångspunkt från valberedningens förslag
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 14. Val av valberedning bestående av minst två personer
 15. Övriga frågor

Endast de ärenden som angivits i kallelsen får föranleda beslut. Ärende som avses i punkt 1-7 och 10-14 skall dock avgöras av ordinarie årsmöte även om detta inte angivits i kallelsen.

Vid årsmöte och extra årsmöte har varje närvarande medlem en röst. Val skall ske med slutna sedlar, om medlem begär det.

§ 12 För beslut om ändring av dessa stadgar fordras att beslutet antas vid två på varandra föl-jande årsmöten, varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte. För beslut om sådan ändring fordras att beslut biträds av minst två tredjedelar av de röstande. Förslaget till stadgeändring skall fogas till kallelsen till årsmötena.

Ändringarna skall underställas riksföreningens styrelse för godkännande.

§ 13 Upphör föreningen med sin verksamhet, skall föreningens tillgångar överlämnas till riks-föreningen, förutom de fonder varom särskilt är stadgat.

Riksföreningen skall förvalta dessa tillgångar till dess att en ny förening bildas inom regionen. Har sådan förening inte kommit till stånd inom tio år, äger riksföreningen fritt disponera de överlämnade tillgångarna.

§ 14 Dessa stadgar skall, för att vara gällande, fastställas av riksföreningens styrelse.