Det här är Kedjan

Det här är Kedjan

På årsmötet 2024 kommer medlemmarna att rösta om anslutning till Kedjan. Här presenteras Kedjan lite närmare inför beslutet. 

Regionalföreningarna och riksföreningen BirdLife Sverige har gemensamt utarbetat formerna för Kedjan, vars syfte är att stärka Fågelsveriges organisationsstruktur och demokrati. Sedan några år tillbaka har regionalföreningar kunnat ansluta sig. Hittills är 13 av landets 25 regionalföreningar klara med sin anslutning, och ytterligare 3 är på väg in under året. 

De Kedjan-anslutna regionalföreningarna kommer att stå närmare riksföreningen och varandra genom att medlemmarna samlas i ett och samma medlemsregister. De ingående regionalföreningarna sparar på det sättet tid och pengar genom att administration och utskick sköts från BirdLife Sveriges kansli. Regionalföreningarna arbetar även fortsättningsvis självständigt med egna verksamheter, ekonomi, styrelser och övrig autonomi.

Vill du skriva ut informationen om Kedjan som presenteras i det här inlägget kan du ladda ned PDF:en nedan. Texten publiceras även i FiST nr 1 2024.

Vad innebär en anslutning till Kedjan? 

För andra regionalföreningar innebär en anslutning till Kedjan att medlemsregistret flyttas över till BirdLife. För StOF:s del ser det annorlunda ut. Vi flyttade över vårt medlemsregister dit redan 2012, som testpilot i samband med upphandling och uppbyggnad av ett sammanslaget register. Vi har alltså sedan dess haft den service som andra regionalföreningar nu får tillgång till vid en anslutning. Detta betyder att en anslutning till Kedjan inte leder till någon förändring för StOF:s del när det gäller medlemsregistret. 

Däremot innebär en anslutning en påfyllning av medlemmar. Alla medlemmar i BirdLife som bor i upptagningsområdet för StOF blir då automatiskt anslutna som medlemmar även i StOF. Medlemmar i StOF blir på motsvarande sätt anslutna som medlemmar i BirdLife. Vi beräknar att vid en anslutning få ett tillskott på ca 1700 nya medlemmar (dagens antal är drygt 3 300 medlemmar), vilket gör oss till en starkare organisation vid påverkansarbete i fågelskyddsfrågor. 

Som tidigare kan regionalföreningen vid behov få hjälp av riksföreningen. Prenumeration på medlemstidskrift påverkas inte av anslutning. Om medlemskapet för BirdLife betalas, erhålls tidskriften Vår Fågelvärld. Om medlemskapet för StOF betalas erhålls tidskriften Fåglar i Stockholmstrakten. Betalas bägge medlemskapen erhålls bägge tidskrifter.

När det gäller programverksamheten har StOF:s styrelse i samråd med vår Programkommitté beslutat att vid en anslutning till Kedjan ska de medlemmar som betalar in medlemsavgift till StOF ha förtur till de aktiviteter i programverksamheten som gäller resor med övernattning. Detta på grund av det höga trycket till dessa. 

Viktigt är att komma ihåg är att StOF även vid en anslutning fortsätter att vara en självständig förening.

Om StOF skulle rösta nej till att gå med i Kedjan, kommer vi inte längre att kunna ha kvar vårt medlemsregister hos BirdLife Sverige. StOF får i det läget tillbaka kostnad, hantering och administration av medlemsregistret. 

StOF:s styrelse om Kedjan

StOF:s styrelse har arbetat intensivt under året med beredning av frågan om anslutning till Kedjan. En arbetsgrupp har granskat argument och haft tät kontakt med BirdLife Sverige för att ställa frågor och bilda oss en så komplett uppfattning som möjligt om vad en anslutning innebär. 

Styrelsen ser viktiga vinster med en anslutning. En sådan gäller fågelskyddet. Med ett större tillskott på nya medlemmar stärks föreningens muskler i att kunna påverka skyddet av fåglar, vid påverkansarbete såsom vid remissvar och opinionsbildning. Dessa frågor ligger StOF varmt om hjärtat och vi arbetar aktivt med ökat skydd och bevarandeåtgärder för våra fåglar. Med en anslutning stärker vi samtidigt upp BirdLife Sverige som får en starkare nationell röst i fågelskydds- och naturskyddsfrågorna. 

Tillskottet på nya medlemmar blir också en fin reklam för StOF:s verksamhet. Det kan locka fler att betala medlemsavgift även till StOF för att få tillgång till vår tidskrift Fåglar i Stockholmstrakten och för att ha större möjlighet att följa med på våra resor med övernattningar. 

En annan vinst med anslutning är den stora besparingen på pengar och arbetstid som vi gör när BirdLife Sverige sköter vårt medlemsregister. Att säga nej till Kedjan och ta tillbaka medlemsregistret efter 12 år skulle innebära en ny och betungande kostnad. Det skulle också innebära ett avsevärt merarbete för hantering och administration. 

Styrelsen föreslår därför till årsmötet 2024 att Stockholms Ornitologiska Förening ansluter sig till Kedjan. 

Frågor och svar om Kedjan

Hur ansluter sig en regionalförening till Kedjan? 

För att en regionalförening ska kunna ansluta sig till Kedjan behöver stadgeändringar beslutas av två på varandra följande årsmöten. Det kan ske på ordinarie årsmöten, två år i rad, eller genom ett ordinarie årsmöte och ett extra årsmöte. Om årsmötet röstar ja till anslutning, planeras ett extra årsmöte till hösten 2024.

Vad gäller för medlemskap?

En person som anmäler sig som medlem i någon av föreningarna StOF eller BirdLife Sverige blir automatisk ansluten som medlem i båda föreningarna. För att få båda medlemstidskrifterna behöver medlemmen betala medlemsavgift till båda föreningarna. 

Eftersom vi har medlemsregistret hos BirdLife betalar StOF:s medlemmar redan idag föreningens medlemsavgift via BirdLife Sverige som sedan överför dessa medel till StOF:s bankgiro, som en ren transaktion. 

Hur har processen med Kedjan sett ut? 

Begreppet Kedjan utvecklades under 00-talet i syfte att förtydliga och stärka Fågelsveriges organisationsstruktur. I enlighet med stämmobeslut 2008 tillsattes en grupp med deltagare från regionalföreningarna och riksstyrelsen för att utreda hur föreningsstrukturen kunde utvecklas. Enligt gruppens förslag togs beslut om Kedjan på riksstämman 2011. Under 2010-talet arbetade BirdLife Sverige med att ta fram ett centralt medlemsregister, med StOF:s medlemsregister som testpilot från 2012. Implementeringen drog därefter ut på tiden. Det första registret som upphandlades fungerade inte som tänkt, och en ny upphandling behövde till slut göras. Men sedan några år tillbaka är anslutningarna igång. Det har funnits en administrativ begränsning i hur många regionalföreningar som BirdLife har kunnat ta emot per år. Men nu har en majoritet av landets regionalföreningar anslutit sig och fler är på väg in. 

Vilka regionalföreningar har hittills anslutit sig?

Detta är de 13 regionalföreningar som hittills gått in i Kedjan (ytterligare 3 föreningar är på väg in under 2024): 

BirdLife Medelpad (Medelpads OF, MOF)
Bohusläns ornitologiska förening (BoHOF)
Gävleborgs ornitologiska förening (GLOF) 
Jämtlands ornitologiska förening (JORF)
Närkes ornitologiska förening (NOF)  
Skånes ornitologiska förening (SkOF)
Smålands ornitologiska förening (SmOF)
Upplands fågelskådare (Upplands OF, UOF)
Västerbottens ornitologiska förening (VbOF)
Västergötlands ornitologiska förening (VgOF)
Västmanlands ornitologiska förening (VOF)
Ölands ornitologiska förening (ÖOF) 
Östergötlands ornitologiska förening (ÖgOF)

Förändras antalet delegater för StOF vid BirdLifes årsstämma?

Nej, det blir ingen skillnad. StOF har redan idag det maximala antalet fem delegater på stämman. Däremot ökar marginalen gentemot gränsen för att bara få skicka fyra delegater. Beräkningsgrunden kommer att vara densamma som idag, och i och med att alla StOF-medlemmar räknas med i basen så blir den större.

Blir det någon skillnad på integrerade nya medlemmar från BirdLife och de nuvarande medlemmarna i StOF?

De nytillkomna medlemmarna från BirdLife kommer vid en anslutning att vara fullvärdiga medlemmar (inklusive rösträtt på StOF:s årsmöten), med två skillnader: De kommer inte att få den regionala medlemstidskriften Fåglar i Stockholmstrakten. För att få den behöver man vara betalande medlem i StOF. Betalande medlemmar i StOF får också förtur till de resor med övernattningar som StOF:s programkommitté arrangerar. 

Hur ser BirdLife/Kedjan på framtida samarbete med regionalföreningar som inte ansluter sig till Kedjan?

Inriktningen är att samtliga regionalföreningar ansluter sig till Kedjan, vilket beräknas ta ett par år till. Under den tiden kommer icke-anslutna att få samma behandling som anslutna, så när som på tillgången till gratis medlemsregister och medlemsavisering. 

Går det att lämna Kedjan?

Ja, det går att lämna Kedjan om föreningen i framtiden skulle vilja det. Det är StOF:s årsmöte som tar sådana beslut.

Mer information om Kedjan, BirdLife Sveriges hemsida:

https://BirdLife.se/om-oss/information-om-kedjan/